Pomoc z EÚ

Spoločnosť GAMOTA JR s.r.o., na základe svojej Žiadosti o NFP, podpísala s Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, v zastúpení Pôdohospodárskou platobnou agentúrou, Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku.

Prijímateľ:
Názov: GAMOTA JR s.r.o.
Sídlo: Súmračná 3, 821 02 Bratislava-Ružinov
IČO: 46 297 898
Kód projektu: 042BB080019

Názov a opis: Technológia inovatívneho spracovania sóje
Cieľom projektu je rast efektívnosti, exportnej výkonnosti a konkurencieschopnosti spoločnosti GAMOTA JR, s.r.o. ako aj rozvoj zamestnanosti a technologických inovácií vo vidieckych oblastiach

Miesto realizácie projektu: SR, okres Veľký Krtíš, obec Malé Straciny
Poskytovateľ: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, v zastúpení: Pôdohospodárska platobná agentúra
Kód výzvy: 8/PRV/2015
Operačný program: Program rozvoja vidieka SR 2014 – 2020
Fokusová oblasť prioritná: 3A
Opatrenie: 4 Investície do hmotného majetku – časť B
Investície do spracovania, uvádzania na trh, vývoja poľnohospodárskych výrobkov a prispievajúce k úsporám energetickej spotreby
Podopatrenie: 4.2 Podpora pre investície na spracovanie/uvádzanie na trh a/alebo vývoj poľnohospodárskych výrobkov

Dokumenty:

SK – ZAKLADANIE EKOLOGICKÝCH ORECHOVÝCH SADOV

platnosť od: 05.03.2019

SK – SO 09 LOKALITA Č. 9 (ĎATELINOVÁ) (Zadanie)

platnosť od: 05.03.2019

SK – SO 08 LOKALITA Č. 8 (DOLNÉ STARÉ) (Zadanie)

platnosť od: 05.03.2019

SK – SO 07 LOKALITA Č. 7 (PRI ŽELEZNICI) (Zadanie)

platnosť od: 05.03.2019

SK – SO 06 LOKALITA Č. 6 (HOLICA) (Zadanie)

platnosť od: 05.03.2019

SK – SO 05 LOKALITA Č. 5 (REŤAZNÉ) (Zadanie)

platnosť od: 05.03.2019

SK – SO 04 LOKALITA Č. 4 (BRIEŽKY) (Zadanie)

platnosť od: 05.03.2019

SK – SO 03 LOKALITA Č. 3 (DOLNÝ LEGINČ) (Zadanie)

platnosť od: 05.03.2019

SK – SO 01 LOKALITA Č. 1 (STARÁ CHRASŤ) (Zadanie)

platnosť od: 05.03.2019