Do pobrania

PL – Karta produktu SoyProFat

ważność od: 27.04.2021

PL – Karta produktu GamoSoy R

ważność od: 25.08.2021

PL – Karta produktu GamoSoy D

ważność od: 17.08.2021

HU – Termék adatlap SoyProFat MAX

ważność od: 14.09.2021

HU – Termék adatlap SoyProFat

ważność od: 27.04.2021

HU – Termék adatlap GamoSoy R

ważność od: 14.09.2021

HU – Termék adatlap GamoSoy D

ważność od: 27.04.2021

EN – SDS-Pressed refined GMO free soybean oil

ważność od: 24.06.2021

EN – SDS SoyProFat

ważność od: 16.03.2021